பாதுகாப்பு துறை அமைச்சரை மிரட்டிய உள்ளூர் அமைச்சர் - S.R.சேகர்